General terms and conditions MOVES! Amsterdam

Membership:

 • Membership is contracted for 12 months.
 • Registration is complete after submitting or uploading (in Mindbody) a completed and signed registration form and (in the case of direct debit) a copy of a bank card and a copy of a valid ID.
 • In the case of minors, a copy of a valid ID of a parent or guardian needs to be submitted or to be uploaded in Mindbody.
 • If a student discount applies, a valid official registration certificate of your training needs to be provided stating your: name, student number, education, period of validity.

Payment of tuition fees:

 • If the fee is not paid, the student may be denied access to the lesson.
 • If an amount to be collected for whatever reason cannot be debited from the registered bank account, this amount must be paid within 30 days.
 • If the dilapidated school fees within 30 days after the first collection date have not been fulfilled yet, the member is in default. Failure to meet the payment, the claim is transferred to a collection agency and the dilapidated school fees will be claimable at once, plus the statutory debt collection and administration costs and any interest.
 • Each time a direct debit fails, the bank charges of Eur 2.50 ex. VAT will be charged to the customer.
 • A subscription is personal and not transferable.
 • Refund of fees is not possible.

Termination of membership / subscriptions:

 • Ending a membership / subscription has to be done only in writing by email to info@movesamsterdam.com
 • Telephone / oral terminations are therefore not accepted.
 • As long as there is no termination in writing, tuition remains collected. Subscription is renewed monthly.
 • In case of premature termination, refunds will not be possible.
 • The written notice from the defined period must be received by us before the last month.
 • Termination should take place before the end of the month. Notice period is at least one calendar month.
 • Termination is not possible as long as one has not fulfilled all obligations.
 • In case of a long-term injury or a written statement from the doctor stating that exercise is not possible, the subscription can be temporarily suspended, provided that all payments have been settled.

Conditions products MOVES! Amsterdam:

 • A MOVES! Amsterdam product is personal and not transferable.
 • For payments of workshops we use other payment terms. This may vary by workshop.

Modifications

 • Changes concerning bank-or personal details and / or subscription must be made in writing by mail to amsterdam@moves.nl or be adapted by the client in Mindbody.

Liability:

 • Moves! Amsterdam is not liable for personal injuries, both during and before and after classes.
 • We are not responsible for theft or damage to personal property.
 • Following the lessons and free training at MOVES! Amsterdam is at your own risk!

Other conditions:

 • MOVES! Amsterdam reserves the right to change the rates and terms and conditions. This must be notified in advance.
 • Actions or special offers may never either before or after considered legally binding.
 • Each member must follow the house rules. MOVES! Amsterdam reserves the right, in cases of serious or repeated violation of the house rules or other proved unacceptable behavior, to terminate a membership without refund of any payment.
 • During official holidays Moves! Amsterdam is closed unless otherwise indicated.
 • The period between Christmas and New Year’s, MOVES! Amsterdam is closed unless indicated otherwise.
 • If there are less than 4 students registered in a class, we reserve the right to cancel the class.

Algemene voorwaarden MOVES! Amsterdam

Lidmaatschap:

 • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor 12 maanden.
 • De inschrijving is compleet na het inleveren of het uploaden (in Mindbody) van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en (in geval van automatische incasso) een kopie van de bankpas en een kopie van een geldige ID.
 • In het geval van minderjarigen dient er ook een kopie van een geldige ID van een ouder of voogd te worden ingeleverd of te worden geupload in Mindbody.
 • In het geval van studentenkorting, dien je een geldig officieel registratiebewijs van je opleiding te overhandigen met vermelding van je: naam, studentennummer, opleiding, geldigheidsperiode.

Betaling van het lesgeld:

 • Indien het lesgeld niet is betaald, dan kan de leerling de toegang tot de les geweigerd worden.
 • Mocht een te incasseren bedrag om wat voor reden dan ook niet afgeschreven kunnen worden van de opgegeven bankrekening, dan dient dit bedrag binnen 30 dagen te worden voldaan.
 • Indien de vervallen lesgelden binnen 30 dagen na de eerste incassodatum nog niet zijn voldaan is het lid in verzuim. Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en zijn de vervallen lesgelden ineens opvorderbaar, verhoogd met de wettelijke incasso- en administratiekosten en eventuele rente.
 • Elke keer dat een incasso mislukt, zullen de bankkosten ad Eur 2,50 ex. BTW worden verhaald op de klant.
 • Het lesgeld/abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
 • Teruggave van lesgeld is niet mogelijk.

Beëindiging lidmaatschap/abonnementen:

 • Het beëindigen van een lidmaatschap/abonnementen dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren per email naar info@movesamsterdam.com
 • Telefonische/mondelinge opzeggingen worden derhalve niet geaccepteerd.
 • Zolang er niet schriftelijk is opgezegd blijft het lesgeld geïnd worden. Abonnement wordt maandelijks verlengd.
 • Bij voortijdige beëindiging vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • De schriftelijke opzegging dient vóór de laatste maand van de vastgestelde periode bij ons binnen te zijn.
 • Daarna dient opzegging te gebeuren vóór het einde van de maand. Opzegtermijn is minimaal 1 kalendermaand.
 • Er kan niet worden opgezegd zolang men niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Bij een langdurige blessure of een schriftelijke verklaring van de huisarts waarin staat dat er niet gesport kan worden, kan het abonnement tijdelijk onderbroken worden, mits alle betalingen voldaan zijn.

Voorwaarden producten MOVES! Amsterdam:

 • Een MOVES! Amsterdam product is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Voor de betalingen van workshops hanteren we andere betalingsvoorwaarden. Dit kan per workshop verschillen.

Wijzigingen

 • Wijzigingen m.b.t. bank-of contactgegevens en/of abonnement dienen schriftelijk te worden doorgegeven per mail naar amsterdam@moves.nl of zelf in Mindbody te worden aangepast.

Aansprakelijkheid:

 • Moves! Amsterdam stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Het volgen van de lessen en het vrij trainen bij MOVES! Amsterdam geschiedt geheel op eigen risico!

Overige voorwaarden:

 • MOVES! Amsterdam behoudt zich het recht de tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Dit dient vooraf te worden gemeld.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. MOVES! Amsterdam behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
 • Tijdens officiële feestdagen is Moves! Amsterdam gesloten tenzij anders aangegeven.
 • De periode tussen Kerst en Oud & Nieuw is MOVES! Amsterdam gesloten tenzij anders aangegeven.
 • Bij opkomst van minder dan 4 leerlingen behouden wij het recht om desbetreffende les te laten vervallen.